You are currently viewing ENERGA PRZYZNAJE TYTUŁ MECENASA TYTULARNEGO DLA PROJEKTU „BLIŻEJ SIEBIE – SILNI ZAWSZE RAZEM”

ENERGA PRZYZNAJE TYTUŁ MECENASA TYTULARNEGO DLA PROJEKTU „BLIŻEJ SIEBIE – SILNI ZAWSZE RAZEM”

Z ogromną radością ogłaszamy, że Klub Brzostek Top Team otrzymuje tytuł Mecenasa Tytularnego od Energa Grupa Orlen dla projektu „Bliżej Siebie – Silni Zawsze Razem”.

Jesteśmy pełni entuzjazmu i gotowi w pełni zaangażować się w realizację tego ważnego przedsięwzięcia!

🚩 Główne Cele Projektu:

  1. Rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych, przygotowując do samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w celu wzmocnienia odporności na stres i kształtowania optymistycznego, pozytywnego podejścia do życia.
  2. Doskonalenie kompetencji społecznych, budując pozytywny obraz samego siebie i pokonując lęk przed otoczeniem.
  3. Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i poszanowania dla innych.
  4. Kształtowanie umiejętności dbałości o zdrowie, zarówno własne, jak i innych, oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
  5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielne wybory i podejmowane decyzje, wraz z przewidywaniem skutków własnych działań.
  6. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami, odpowiednio do pełnionych ról społecznych.
  7. Kształtowanie umiejętności współżycia, współpracy i komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności.

💙 Beneficjenci Bezpośredni: Dzieci i młodzież z gdańskich szkół podstawowych i średnich, oraz placówek sportowych, którzy zgłoszą chęć udziału. Priorytet mają uczestnicy pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, z problemami zdrowia fizycznego czy trudnościami emocjonalnymi.

🌐 Projekt kompleksowo odpowiada na potrzeby związane z wykluczeniem społecznym, zwłaszcza dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi.

🔍 Zdiagnozowane Problemy:

  1. Niepełnosprawność intelektualna wśród dzieci i młodzieży w Polsce.
  2. Pogarszający się stan zdrowia psychicznego i fizycznego wśród dzieci i młodzieży.
  3. Niski poziom zaufania społecznego, widoczny na wielu poziomach lokalnych społeczności.

🤝 Dziękujemy Energa Grupa Orlen za wsparcie, które umożliwi zrealizowanie tego projektu i przyczynienie się do pozytywnych zmian w życiu naszej młodzieży! Razem jesteśmy silniejsi! 💪🌟

#Mecenasprojektu #ProjektBliżejSiebie #BrzostekTopTeam #SilniZawszeRazem #WsparcieDlaMłodzieży #EnergagrupaOrlen

 

 

Dodaj komentarz