You are currently viewing <strong>UP Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju</strong>
Gdańsk, stocznia

UP Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju

🔹️10 społecznych inicjatyw,

🔹️10 partnerstw międzysektorowych

🔹️i 122 000 zł w puli grantów!

Już dziś wiemy, kto przekonał komisję do swojego pomysłu!

Zobaczcie, jak wyglądała nasza prezentacje projektu podczas 8 edycji konkursu grantowego Fundusz Inicjowania Rozwoju.

Inicjatywa „Kuźnia Niebieskich Pomysłów” wpisuje się w 5 celów zrównoważonego rozwoju;

3: dobre zdrowie i jakość życia poprzez stworzenie kompleksowej oferty zajęć sportowych dedykowanych dzieciom o wyjątkowych potrzebach rozwojowych, w tym dzieciom, które przejawiają bardzo duże trudności adaptacyjne, komunikacyjne i przystosowawcze (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy). Dostępne oferty komercyjnych zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży nie są dostosowane do potrzeb dzieci w szczególnej grupie rozwojowej. Sport to zdrowie a sport wykorzystywany w pracy terapeutycznej, pozwalający wyrażać emocje, komunikowanie się z otoczeniem to realne polepszenie jakości życia przez dzieci i młodzież w spektrum zaburzeń rozwojowych.
4: dobra jakość edukacji, ponieważ inicjatywa ma za zadanie stworzyć model innowacji społeczno-pedagogicznej, możliwy do wykorzystania i wdrożenia przez szereg grup chcących realnie wpłynąć na zmianę w podejściu do pracy i komunikacji z dziećmi o wyjątkowych potrzebach rozwojowych; Inicjatywa zakłada również działania proekologiczne o charakterze edukacyjnym, które mają przygotować dzieci i młodzież korzystające na co dzień z oferty Stowarzyszenia do sportowego zaangażowania się w ochronę naszej planety.
10: mniej nierówności – dzieci i młodzież w spektrum autyzmu są często wykluczone ze środowiska rówieśniczego z uwagi na pewne deficyty rozwojowe, jak np. trudności w koordynacji ruchowej czy inne przetwarzanie bodźców ze świata zewnętrznego; realizacja inicjatywy pozwoli usunąć te bariery i pokazać, że nawet zaburzenia w percepcji świata zewnętrznego nie są przeszkodą ku temu aby rozwijać się na poziomie fizycznym i duchowym, ponieważ sport kształtuje także charakter. Celem Niebieskiej Kuźni Talentów jest minimalizowanie nierówności w dostępie do lokalnej, profesjonalnej oferty sportowej.
13: działania w dziedzinie klimatu – w ramach Inicjatywy zorganizujemy razem z partnerem biznesowym cykliczne spotkania ploggingowe – treningi biegowe połączone ze zbieraniem śmieci na trasie. Treningi ploggingowe zostaną poprzedzone warsztatami w zakresie ekologii młodzież, która przystąpi do Inicjatywy dowie się jakie spustoszenie
wyrządzają śmieci w środowisku naturalnym. Ile czasu zajmuje rozkład plastiku, jak dramatyczny wpływ mają odpady na zdrowie i życie zwierząt domowych, czy żyjących dziko w naturze. Zwieńczeniem treningów plogginowych będą rodzinne zawody ploggingowe, podczas których wyznaczoną trasą uczestnicy Inicjatywy wraz z trenerami i opiekunami będą nie tylko biegać ale także zbierać śmieci. W trakcie zawodów zostanie zorganizowany konkurs na największą ilość zebranych
śmieci, gry i zabawy ekologiczne, eko-poczęstunek itp.

Dodaj komentarz