You are currently viewing ENERGA przyznaje Tytuł Mecenasa Głównego dla  projektu „Bliżej Siebie”

ENERGA przyznaje Tytuł Mecenasa Głównego dla  projektu „Bliżej Siebie”

#BliżejSiebie. Zadanie jest wspierane przez Energę w ramach realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ENERGA.

Opis projektu „Centrum Sportów Olimpijskich – Bliżej siebie”

Projekt „Centrum Sportów Olimpijskich – Bliżej siebie ” odpowiada w sposób kompleksowy na potrzeby związane z wykluczeniem społecznym głównie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi (nerwice, depresje, zaburzenia odżywiania, uchodźctwo wojenne).

Fundamentami realizowanego zadania jest zdiagnozowanie czterech kluczowych problemów, z którymi zmagają się współcześni obywatele (w tym dzieci i młodzież):

– niepełnosprawność intelektualna wśród dzieci i młodzieży w Polsce;

– pogarszający się stan zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w Polsce;

– pogarszający się stan zdrowia fizycznego

– niski poziom zaufania społecznego przejawiający się na wielu poziomach funkcjonowania lokalnych społeczności;

Powyższe hipotezy są wynikiem wieloletniej pracy Stowarzyszenia Brzostek Top Team z dziećmi i młodzieżą. To w przeważającej większości dzieci i młodzież wykluczone z uwagi na: niepełnosprawność intelektualną, ale także problem niskiego statusu społecznego i ekonomicznego, które są wypadkową nieporadności rodzicielskiej, długotrwałego bezrobocia, braku motywacji do zmian, dziedziczenia pewnych nieprawidłowości. Nasi podopieczni to także dzieci i młodzież z gdańskich szkół podstawowych, z którymi stale współpracujemy. Badania i statystyki potwierdzają tylko rosnącą falę zaburzeń psychicznych, nerwic, depresji i chorób psychicznych.

Planowane działania w ramach projektu będą opierały się na trzech zasadniczych komponentach – zaawansowania realizacji projektu;

1. Projekt edukacyjny „Bliżej siebie” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

W ramach projektu „Bliżej siebie” kształtowane będą umiejętności budowania własnej wartości, prawidłowej samooceny poprzez rozwój świadomości własnych uczuć, potrzeb i schematów reagowania na problemy. Ponadto w trakcie realizacji projektu kształtowane będą umiejętności współżycia, współpracy, budowania dobrych relacji z innymi oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności.

Realizacja projektu obejmuje treningi sportowe dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, połączone z warsztatami mającymi na celu kształtowanie kompetencji emocjonalnych i społecznych.

Głównymi założeniami projektu jest rozwijanie u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz u uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego (na miarę możliwości) radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia.

W ramach projektu „Bliżej siebie” kształtowane będą umiejętności budowania własnej wartości, prawidłowej samooceny poprzez rozwój świadomości własnych uczuć, potrzeb i schematów reagowania na problemy. Ponadto w trakcie realizacji projektu kształtowane będą umiejętności współżycia, współpracy, budowania dobrych relacji z innymi oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności.

2.  Treningi ogólnorozwojowe z elementami bokserskimi na sali bokserskiej.

Najważniejszym celem programu „Bliżej siebie” jest promocja zdrowia i dobrego samopoczucia młodzieży poprzez rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, kształtowanie postaw optymizmu, wiary w siebie oraz pozytywnego nastawienia.

Regularne treningi to również:

1. Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich bez względu na status społeczny, sprawność, wiek, płeć, pochodzenie.

2. Stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami  (dzieci w spektrum Autyzmu i Aspergera pod opieką specjalistów).

3. Poszerzenie zakresu oraz przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej poprzez wspólne treningi, ale też dostępność psychologa na terenie klubu.

4. Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

3. Organizacja konferencją naukowo – dydaktycznej; Bliżej siebie. #AutyzmNieDefinuje

Będzie to pierwsza taka konferencja, na której chcielibyśmy poruszyć tematykę związaną z aktywnością fizyczną i rozwojem motorycznym dzieci ze spektrum Autyzmu i Aspergera. Innowacyjne podejście do pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem z powodu niepełnosprawności intelektualnej będzie pionierskim projektem na skale nie tylko Polski, ale też Europy.

Konferencja będzie zwieńczeniem trwającego przez kilka miesięcy studium obserwacji rozwoju grupy w czasie zajęć sportowych. Adresatami konferencji będzie kadra pedagogiczna, studenci, nauczyciele akademiccy, ale też rodzice dzieci ze spektrum.

Miejsce realizacji zadania i opis grupy docelowej

Część 1 i 2  Zadanie będzie realizowane w siedzibie Stowarzyszenia Brzostek Top Team, przy ul. Elektryków 1 w Gdańsku. Jest to sala zlokalizowana w historycznej części Gdańska na terenach postoczniowych , w której to mamy dostęp do nowoczesnej hali sportowej i sal treningowych, wyposażonych w najważniejszy sprzęt i akcesoria. Rok temu, w historycznym i kultowym miejscu, bo zaledwie kilka kroków od bram Stoczni Gdańskiej, w której walczono o wolność, solidarność i sprawiedliwość, otworzyliśmy klub bokserski głównie dla dzieci i młodzieży, w którym każdego dnia walczymy o lepszą przyszłość i marzenia młodych ludzi.

Część 3 Zadanie będzie realizowane w sali udostępnionej nam przez naszego partnera Uniwersytet Gdański


Cele główne projektu:

  1. Rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego (w miarę możliwości) radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia.
  2. Doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed kontaktem z otoczeniem.
  3. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych.
  4. Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie własne oraz innych osób, a także umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
  5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje (przewidywanie skutków własnych decyzji, wyciąganie wniosków i przewidywanie konsekwencji swoich działań).
  6. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami odpowiednio do pełnionych ról społecznych.
  7. Kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności.

Projekt odpowiada również na  cele zrównoważonego rozwoju takie jak;

X Koniec z ubóstwem

X Dobre zdrowie i jakość życia

X Dobra jakość edukacji

X Równość płci

X Mniej nierówności

X Zrównoważone miasta i społeczności

X Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

X Partnerstwa na rzecz celów

Reprezentujesz szkołę, ośrodek opiekuńczo wychowawczy czy inną placówkę pracująca z dziećmi i młodzieżą? Chcesz wziąć udział w programie?  Skontaktuj się z nami. Sprawimy, że dziecko znajdzie swoje miejsce na ziemi i poczuje się częścią wielkiej historii.

Dodaj komentarz